Underhåll 5.0: AI revolutionerar underhållsarbetet

Ramin-KarimIndustrin genomgår en transformation till Industri 5.0, och underhållsarbetet måste följa efter. Professor Ramin Karim vid Luleå tekniska universitet ser AI som en nyckelfaktor i detta skifte, med potential att automatisera, prognostisera och optimera underhållsprocesser.

– Vi ser nu en tydlig förskjutning från AI som beslutsstöd till AI som beslutsfattande. Med bättre faktabaserade analyser kan vi automatisera underhållsprocesser och gå från “data till action”. Den ökande automationen i industrin kräver i sin tur en mer automatiserad underhållsprocess, säger Ramin Karim.

Fem utmaningar på vägen mot Underhåll 5.0

AI revolutionerar industrin, men implementering av AI-lösningar för underhåll kan vara utmanande. Professor Ramin Karim vid Luleå tekniska universitet identifierar fem kategorier av hinder.

– Den första utmaningen handlar om att välja rätt teknologi bland den uppsjö av alternativ som finns under AI-paraplyet. Det kräver att man inom sin organisation gör en noggrann analys av behoven. En andra utmaning handlar om att säkerställa att rätt kompetens finns både internt och externt. Det handlar dels om att ha personal med djupgående AI-kunskap och dels om att alla i organisationen ska ha en grundläggande förståelse för hur AI kan användas, säger Ramin Karim.

En tredje utmaning är de legala aspekterna av AI-implementering. Att skapa “trustworthy” AI-lösningar som präglas av transparens, säkerhet och dataskydd är komplext och kräver juridisk expertis.

– Den fjärde och den femte kategorin handlar om affärsmodeller och miljöpåverkan. Att skapa hållbara affärsmodeller för både leverantörer och kunder är en utmaning som kräver nya tankesätt. På samma sätt behöver man ta hänsyn till energiförbrukningen och andra miljömässiga aspekter av AI-lösningar som en viktig del av en ansvarsfull implementering, säger Ramin Karim.

AI: En förstärkning av den mänskliga intelligensen

Karim ser möjligheterna som en motvikt till utmaningarna, och menar att de öppnar upp för nya arbetssätt och förbättringar av verksamheten.

– Säg att vi tar bort AI från ekvationen, varje organisation står ändå inför en kontinuerlig lärandeprocess. Vi måste fråga oss om vi gör saker rätt, om vi gör rätt saker och hur vi bestämmer vad som är rätt och fel. Dessa frågor är i grunden inte AI-relaterade, utan verksamhetsrelaterade. Men de kan, och bör, appliceras på AI-implementering för att säkerställa att man tar vara på möjligheterna.

Han menar att AI inte bara ger oss nya svar, utan bättre svar på de frågor vi ständigt har ställt oss. Att vi nu med större precision kan analysera om vi gör saker rätt, hantera större datavolymer och använda mer avancerade algoritmer.

– Med AI har vi äntligen kapacitet att skapa de stora modeller som krävs för att beakta fler parametrar och få en mer fullständig bild av verksamheten. Den stora avlastningen för organisationer finns i att AI förstärker den mänskliga intelligensen.

Det är tydligt att AI inte ersätter intelligens, utan kompletterar den på ett kraftfullt sätt. Den analytiska delen förbättrar vår intellektuella förmåga, medan den mekaniska delen automatiserar arbete som utförs av robotar.

– Vi får nu nya robotar som har en anatomi som påminner om människans och kan utföra mer spontana aktiviteter. För att dra nytta av AI måste underhållsprocesser automatiseras och anpassas till en mer automatiserad och autonom driftmiljö. När vi pratar om industri 5.0 behöver vi också prata om underhåll 5.0.

Kompetensbrist: Den största farhågan

I samtalet med Karim framgår det tydligt att alla roller kommer att påverkas av AI. Därför är det av stor vikt att alla förstärker sin befintliga kompetens med en grundläggande förståelse.

– Alla roller, från toppchefer till de som arbetar närmast maskinerna, kommer att påverkas av AI och behöver förstärka sin kompetens. Jag tror det är en tidsfråga innan AI börjar undervisas från grundskola, på samma sätt som vi lär oss räkna. Vi kommer fortfarande att behöva ingenjörer, men de kommer att behöva nya färdigheter för att kunna samarbeta med AI och dra nytta av dess potential.

Ett tydligt exempel på en ny färdighet och roll kopplad till AI är promptingenjören som skapar gränssnittet mot stora språkmodeller.

– De är en av de mest hajpade yrkena just nu, och de kommer att bli allt viktigare i framtiden. Utöver promptingenjörer kommer vi att se en uppsjö av nya AI-relaterade yrken, som AI-ingenjörer, AI-vetare och integratörer. Efterfrågan på kompetens inom AI-området kommer bara att växa.

Det är tydligt att framgångsrik AI-implementering kräver mer än bara teknik. Integrationsfrågor är avgörande för att säkerställa en smidig och effektiv övergång till AI-baserade processer. Enligt Karim är det väsentligt att involvera alla berörda avdelningar, från juridik till affärsutveckling, i implementeringsprocessen. Varje avdelning har en unik roll att spela och behöver förberedas på hur AI kommer att påverka dess arbete.

– Den största farhågan är att vi inte kommer att hinna bygga upp den kompetens som krävs för att möta AI:s utmaningar. Det är inte robotarna och AI-tjänsterna i sig som kommer ta våra jobb, utan de med kompetens inom AI-området, avslutar Ramin Karim.

Ramin Karim talar på temat “AI:s roll i framtidens underhåll” på konferensen Underhållsstrategi den 13 mars.

Boka din plats här