Stora Produktivitetspriset

Stora Produktivitetspriset är ett nordiskt leverantörspris avsett att uppmärksamma gjorda underhållsinsatser som resulterat i ökad lönsamhet hos köparna. Utmärkelsen syftar till att stimulera både leverantörer och underhållsköpare att konkretisera nyttan av underhåll i ekonomiska termer, att sprida kunskap om lönsamt underhåll samt att stimulera leverantörernas och branschens utveckling.

Syftet med priset är att uppmärksamma genomförda underhållsinsatser som har resulterat i ökad lönsamhet för kunden. Priset har utdelats vartannat år i samband med Underhållsmässan i Göteborg sedan 1990.

De vinnande bidragen och företagen har representerat ett brett spektrum av underhållsaktiviteter; från underhållsutbildning, tekniska innovationer till genomförda serviceuppdrag. Samtliga vinnare har redovisat stora lönsamhetsförbättringar hos sina kunder.

Uppmärksamhetsvärdet har varit stort för de företag som nominerats tack vare att information om bidragen har publicerats både före och efter själva mässan i medierna.

Kriterier
De lönsamhetshöjande effekterna väger tyngst i juryns bedömningar men även graden av visionärt nytänkande och hur utvecklingsarbetet bedrivits värderas. För att kunna jämställa de olika tävlingsbidragen tar juryn hänsyn till den allmängiltighet som de olika produkterna och/eller tjänsterna har. Innovationer prioriteras högre än befintliga lösningar.

Bedömning sker av faktiskt uppnådda och av kunden verifierade, resultat. Underhållsåtgärderna kan även ge en positiv miljöpåverkan och därför blir också uppskattning av miljökonsekvenserna värderade.

Kvalificerade deltagare
Alla, i Norden registrerade, företag som levererat underhållstjänster eller produkter till ett annat nordiskt företag (dock inte inom koncerner) är kvalificerat att tävla. Bredden på tävlingsbidragen är stor och omfattar alla typer av åtgärder eller produkter som påverkar resultatet.

Bidragen kan omfatta konsult- och utbildningsinsatser, underhållssystem, verktyg, instrument och hjälpmedel eller tekniska lösningar liksom serviceåtaganden, reparationer och livstidsförlängande insatser. Uppgraderingar, ombyggnader eller nya konstruktioner och komponenter ligger också inom tävlingsområdet.

Juryn består av representanter från akademier och personer i ledande positioner i nordiskt näringsliv.

År 2016 tilldelades Stora Produktivitetspriset till Scania Industrial Maintenance AB, representerad av underhållschefen Jerry Johansson.